Kalksandstein

Kdy zvolit strojní zdění z KS-QUADRO a kdy ruční formáty?

V tomto článku bychom se chtěli věnovat rozdílům mezi ručním a strojním zděním. Zejména bychom se pak chtěli věnovat situacím kdy a kde kterou technologii využít. V naší praxi se nezřídka stává, že si projektant neuvědomí některé souvislosti a využití bloků pro strojní zdění je buď značně ekonomicky nevýhodné nebo fakticky nemožné.

Případně dochází k situaci opačné, kdy investor lpí na strojním zdění, ale jeho projekt na to není připraven. Dochází dokonce k situacím, kdy investora od mini-jeřábu odrazujeme, protože s nedůkladnou přípravou očekáváme mnoho problémů.

Proč zvolit strojní zdění?

Strojní zdění pomocí mini-jeřábu není zatím v ČR příliš rozšířeno, v zahraničním Německu se však jedná o několik desítek let starou technologii. Pokud vezmeme v potaz nabídku zdících materiálů, využíváno je zejména pro vápenopískové bloky, kde to dává smysl kvůli vysoké hmotnosti.

Výhody strojního zdění jsou tyto:

 • Strojní zdění je násobně rychlejší než ruční zdění. Směrná pracnost je 4 m2 za hodinu práce, nicméně při dobré organizaci pracoviště a projektu může být i mnohem vyšší. Jednou z největších úspor je úspora lidské práce, což jsou úspory mnohdy daleko zásadnější a převyšující cenu materiálu. Na ovládání jeřábu stačí jeden člověk. V zahraničí se využívají stroje Stein-rex 2.0 (video níže) a každý pracovník ovládá svůj jeřáb. U nás se setkáte spíše se staršími typy MK 300, MK 400.
 • Šetří síly pracovníků, zachovává efektivitu zdění v průběhu delšího časového horizontu. Skupina dvou či tří lidí s mini-jeřábem je schopna vyzdít patro běžného RD za týden.
 • Jedním úkonem lze osadit 0,5 m2 zdiva (2 bloky najednou o rozměrech 0,5×0,5 m).
 • Ke každé zdi je k dispozici kladečský výkres s přesným výpočtem kusů jednotlivých bloků.

Tento seznam výhod je samozřejmě pro každého investora zajímavý. Problém je, že celá řada projektů není na strojní zdění připravena a v některých případech jej nedoporučujeme vůbec. V tomto článku se podíváme na případy, kdy je možné zdít strojně a kdy je naopak lépe zvolit ruční formáty.

3 pilíře – lokalita, organizace, rozsah projektu

Každý projekt, který chceme zdít strojně musí splnit 3 oblasti podmínek. Jakmile jediná z těchto tří oblastí není uspokojivě vyřešena, může na stavbě dojít k problémům.

Lokalita

Mini-jeřáb i jednotlivé palety je potřeba dostat na stavbu, to znamená vše přenést z několika fabrik, které vyrábějí různé druhy sortimentu na vaši základovou desku. Klíčové je zajistit dostupnost kamionů a mít materiál vč. jeřábu kde složit. Pozemky s vysokými svahy, úzké a nedostatečně zpevněné příjezdové cesty, málo prostoru na vykládku (typicky domy v proluce) – to jsou jen některé aspekty, které strojní zdění zcela znemožňují. Případně celá rentabilita investorovi klesá na nepřijatelnou úroveň.

Organizace

Samotnou organizaci lze rozdělit na organizaci ve fázi projektu a dále organizaci staveniště.

Organizace ve fázi projektování

Pokud jde o přípravu projektu, KS-QUADRO je stejně jako ruční zdění navrženo v oktametrickém rastru. Ten dostaneme, když jeden metr vydělíme osmi díly (po 125 mm). Bohužel se málokdy stává, že je tento rastr alespoň v základních úrovních dodržen. Největší chybou jsou pilíře a obecně rozměry do 1,5 m, protože ty většinou nelze řešit jinak než řezáním.

Řezání jde samozřejmě úplně proti smyslu celého systému KS-QUADRO. Zpomaluje rychlost zdění zásadním způsobem. Dále mluvíme o řezání a manipulaci s bloky, které mají minimálně několik desítek (ale i přes 100) kilogramů. Stavba pro řezání těchto bloků většinou není vybavena.

Příprava ve fázi projektu spočívá v pokud možno co nejpečlivějším dodržení oktametrického rastru, případně jasné definici částí, které bude lepší zdít ručně a které strojně. Už ve fázi projektu je vhodné si dům rozdělit na jednotlivé zdi a pečlivě se zabývat rozměry otvorů. Obecně, posuny v řádu centimetrů, které udělá projektant na papíře mohou ušetřit hodiny až desítky hodin při realizaci na stavbě.

Poslední fází je příprava kladečských výkresů pro jednotlivé stěny, které připravuje projekce v Německu a je potřeba počítat s další časovou prodlevou ve fázi ladění detailů.

Organizace staveniště

Problémy v organizaci se různí dle rozsahu stavby. Nicméně je třeba počítat s tím, že rameno jeřábu má poloměr 5 metrů. Že s jeřábem je nutné v průběhu stavby hýbat a měl by mít minimum překážek. Překážkou může být bednění a vůbec souběžná realizace s železobetonovými konstrukcemi. Problémem je ale například i souběžné založení příček (zakládací malta + Kimmsteiny) s obvodovými konstrukcemi, které znemožňují jeřábu průjezd. Schodišťový tubus, úzké trakty a další místa, kam se jeřáb kvůli svým rozměrům a váze nedostane.

Když eliminujeme nemožná řešení, jsou tu další aspekty které je třeba zvážit aby zdění bylo optimální pokud jde o rychlost. Jsou to samozřejmě kontinuální dodávky materiálu (z výroby, ale i v rámci staveniště k mini-jeřábům). 1 paleta pro tvárnice KS-QUADRO ve dvou řadách znamená 5 operací jeřábem. Je potřeba si naplánovat rozmístění materiálu, nářadí, posuvných schůdků. A to nejen v horizontálním ale i ve vertikálním směru. Tedy jak se například mini-jeřáb a materiál dostane na další patro a po ukončení zdění mimo objekt.

Rozsah projektu

Poslední skupinou je ekonomická návratnost. Příprava a organizace znamenají starosti navíc. Za mini-jeřáb investor platí týdenní pronájem i dopravu zpět a je téměř jisté, že pro rodinný dům je druhé patro téměř ve všech případech kvůli vyzrání desky nerentabilní.

Pokud mluvíme o nějakém rozsahovém rámci, pak je to alespoň 160 m2 zastavěné plochy a jednopodlažní rodinný dům. Pokud je projekt menšího rozsahu, tak může být nerentabilní příprava na KS-QUADRO. Pokud řešíme bytový dům o několika patrech, tak s rostoucím rozsahem a pečlivostí ve fázi přípravy je rentabilita naopak obrovská.

 • Úspora v metrech čtverečních podlahové plochy subtilního systému
 • Úspora na omítkách – vápenopískové zdivo je připraveno pro obklady a omítku lze řešit jako tenkovrstvou. Tepelnou izolaci není v mnoha případech nutné kotvit.
 • Úspora množství práce – rychleji postaveno = levněji

Zvládnuté 3 pilíře

Projekt, který zvládne dobře vyřešit předchozí body může poměrně realisticky dosáhnout stavu, že se investice do vápenopískového zdiva sama zaplatí. Toto s jiným materiálem naprosto nepřipadá v úvahu z důvodu vysokých tlouštěk, které užírají čistou plochu na úkor obestavěného prostoru a s absencí či nedostatkem investic do strojního zdění.

Pokud nepřipadá v úvahu úspora místa, vápenopísek má tu vlastnost, že je přibližně 2x levnější než beton při zachování podobných vlastností. Rozumný investor tak najde peníze v co nejrozsáhlejší náhradě.

Ruční formáty

Každý projekt má své předem dané limity a strojní zdění lze zcela vyloučit v některých případech lokality či rozsahu. Řada projektů není rovněž připravena a domyšlena ve fázi organizační. 

Zde je nutné vyzdvihnout ruční formáty, které mají oproti strojnímu zdění řadu výhod – zejména ty, že je možné je použít i na místech kde KS-QUADRO nikoliv. Typicky dozdívky při hotovém stropu, pro mini-jeřáb některá hůře dostupná místa, variabilita dořezávání – např. štíty. Tyto formáty si kromě rychlosti zdění zachovávají všechny výborné vlastnosti vápenopísku.

 • Subtilnost konstrukcí, úspora podlahové plochy a ekonomická návratnost oproti jiným systémům
 • Vysoká únosnost v tlaku
 • Elektrokanály pro svislé vedení instalací
 • Výborné akustické vlastnosti, které jsou dány vysokou objemovou hmotností
 • Přesnost, která umožňuje tenké omítky (= nižší náklady)
 • Výroba bez chemie
 • Skvělé vlastnosti z hlediska vnitřního mikroklimatu

Občas se setkáváme s tím, že některým investorům nedává materiál bez strojního zdění smysl. Nebo v průběhu diskuse ztratí zájem a trochu rezignovaně svolí k ručnímu zdění. Z dlouhodobého hlediska jde o materiál a o jeho kvalitu. Ne o to v jakých rozměrech je vyroben.

Závěr

Úkolem článku nebylo vyzdvihnout strojní nebo ruční zdění, ale ukázat specifika obou variant. Přičemž obě varianty je možné využívat efektivně a každá má své možnosti použití a své limity. Může se stát, že na jedné stavbě bude zastoupena jedna, druhá či v nějakém rozumném a rentabilním poměru obě.

Na závěr bychom rádi ukázali ještě jeden graf. Platí, že v momentě kdy začíná stavba (je ukončena projekční činnost a získáno stavební povolení) lze výši nákladů ovlivnit už jen z 20 %. Jinými slovy, nejvíce lze výši nákladů ovlivnit v prvních fázích projektové dokumentace. Součinnost s námi dává smysl již od fáze studie. Pokoušet se o optimalizaci v době, kdy existuje dokumentace pro provedení stavby zcela postrádá smysl.

Dlouhodobě zastáváme názor, že právě v důkladné přípravě se skrývají i o řád vyšší úspory než v ceně materiálu. Proto hledáme zejména dlouhodobé partnery, kteří toto chápou a kde těchto úspor můžeme dosahovat opakovaně.


Použité prameny a literatura

www.kalksandstein.cz
www.zapf-daigfuss.de

3.1.2022
Autor: Ing. arch. Lukáš Dudek
Organizace Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss